fbpx

Algemene Voorwaarden

De website successmind.academy is eigendom van Hause Investor BV, hierna “successmind”, “wij” of “ons” genoemd, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0782.983.307. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. successmind levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt successmind zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMENDE WERKEN

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van successmind.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

successmind is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van successmind.academy. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

BESTELLINGEN / INSCHRIJVINGEN

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien successmind zich schriftelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor successmind niet verbindend, tenzij successmind zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.
 2. Door de ondertekening van huidig inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met successmind tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.
 3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft successmind het recht de prijzen te wijzigen, op grond van volgende motieven: algemene prijsindexatie, prijsstijging externe partners, prijsstijging externe leveranciers.
 4. Elke partij heeft het recht de inschrijving te allen tijde te annuleren.

Maakt men gebruik van dit recht zal de overeenkomst als eenzijdig verbroken worden geacht.

In zulks geval zijn de hierna volgende annuleringsvergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

Voor live events en seminars:

– 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor het live event;

– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie of live event.

Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door successmind ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering

Voor online lessen en masterclassen:

– 0% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van het “Thinking into Results” traject vóór aanvang les 2;

– 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van het “Thinking into Results” traject vóór aanvang les 4;

– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van het “Thinking into Results” traject na aanvang les 4. Vanaf de derde les is restitutie niet meer beschikbaar.

Alle eventueel ontvangen materialen (o.a. merchandise, boeken, welkomstpakket) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van successmind in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 200 EUR.

 1. successmind verbindt zich ertoe de bedongen leveringstermijnen na te leven. successmind zal evenwel vrijgesteld zijn van naleving van de bedongen leveringstermijn in zoverre zij wordt geconfronteerd met overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector/spreker, invaliditeit lector/spreker, onbruikbaarheid van de locatie/zaal van het seminarie, faillissement van leveranciers/partners. successmind kan niet gehouden zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Inschrijver indien de leveringstermijnen niet nageleefd kunnen worden op grond van voormelde gronden.
 2. De inschrijver kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aan te tonen door de deelnemer, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde seminarie nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding van 100 EUR per seminariedag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door successmind gemaakte en te bewijzen kosten die ingevolge de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door successmind in rekening worden gebracht.
 3. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.
 4. Alle facturen van successmind zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van successmind haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.
 5. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de seminaries beelden (foto’s en video’s) kunnen worden gemaakt, dewelke door successmind kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en verschillende social media kanalen van successmind. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Er zal steeds voorafgaandelijk instemming gevraagd worden m.b.t de aanwending van de beelden van het geven van een interview door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie.
 6. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: successmind.adademy/privacy. Een hard copy van deze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.
 7. De opdracht van successmind wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

ONLINE TICKETS

De online bestelde tickets geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip vermeld op het ticket. Het ticket dient op verzoek getoond te worden als toegangsbewijs. Het wordt niet geruild, noch terugbetaald. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen en materiële schade of lichamelijke schade. Het misbruiken of namaken van tickets wordt juridisch vervolgd.

DOELMATIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

successmind kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

successmind sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. successmind is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

CONTACTGEGEVENS ORGANISATIE

Dit is in eerste instantie de website van successmind. Ons postadres is Hause Investor BV, Lammerdries 13, 2440 Geel. Ons BTW-nummer is BE0782.983.307